Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

●     Δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους.

●     Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

●     Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

●     Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πολυμηχανήματα

●     Υποδομές σύνδεσης στο διαδίκτυο: π.χ. Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

●     Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, CCTV

●     Ιστοσελίδες/E-shop

●     Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 18.000 € έως 30.000 €

Ένταση Ενίσχυσης: Από 50% έως 60%.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 9 μήνες

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

●     Στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας.

●     Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

●     Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

●     Μπορούν να εξασφαλίσουν ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον του 25%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

●     Ιστοσελίδες/E-shop

●     Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. Microsoft Office, Firewall, ERP, Διαχείριση Πελατών – CRM, Cloud, Διαχείριση Αποθήκης – WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C

●     Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου: π.χ. Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID

●     Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems

●     Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark)

●     Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Big Data, Business Intelligence

●     Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 50.000 € έως 650.000 €

Ένταση Ενίσχυσης: Από 10% έως 50%

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 15 μήνες

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δικαιούχοι της Δράσης: Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

●     Επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

●     Έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

●     Δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

●     Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής: π.χ. PLC, Ψηφιακά συστήματα κίνησης, CCTV, Κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού/φωτισμού, Fail-Safe systems

●     Τεχνολογικός Εξοπλισμός Αιχμής: π.χ. 3D printers, Ρομποτικά συστήματα/εξοπλισμός, CNC, Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (clark), Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής

●     Εφαρμογές/Λογισμικά: π.χ. ERP, KPIs, SCADA, CRM, WMS, Ψηφιακή Τιμολόγηση Συναλλαγών, B2B/B2C, Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης

●     Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων: π.χ. Business Intelligence, Digital Twin, Blockchain

●     Παροχή Υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση: π.χ. Τεχνικός σύμβουλος, Μελετητής

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ύψος επενδυτικής Πρότασης: Από 200.001 € έως 1.200.000 €

Ένταση Ενίσχυσης: Από 25% έως 50%

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 18 μήνες

 

Περίοδος Υποβολής Προτάσεων για όλες τις Δράσεις: Θα ανακοινωθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με τη σειρά που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις (FIFO).

 

Προσφέρουμε: Δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας και εκτίμηση βαθμολογίας της πρότασής σας.

Scroll to Top